Vergunning muziekactiviteiten

Beschrijving

Vergeet voor je fuif geen vergunning! In Destelbergen bestaat er immers een meldingsplicht voor fuiven, ook wel niet-ingedeelde muziekactiviteiten genoemd.

Wat is een niet-ingedeelde of occasionele muziekactiviteit?

Volgens het Vlarem moeten uitbaters van feestzalen en lokalen met een dansgelegenheid, met een voor het publiek toegankelijke oppervlakte van 100 m² of meer, in het bezit zijn van een milieuvergunning Klasse 2. Niet alle muziekactiviteiten vallen echter onder dit reglement. Sommigen zijn vrijgesteld van de Vlarem-vergunningsplicht. Deze activiteiten worden "occasionele of niet-ingedeelde muziekactiviteiten" genoemd.

De volgende inrichtingen, lokalen of activiteiten worden als niet-ingedeelde muziekactiviteiten beschouwd:

  • er moet een "bijzondere gelegenheid" zijn voor de organisatie van de dansactiviteit (b.v. kermissen, carnavals, muziekfestivals, fuiven,…);
  • er mogen jaarlijks maximum 12 gelegenheden georganiseerd worden en maandelijks maximum 2; het totaal aantal gelegenheden mag maximum over 24 kalenderdagen gespreid zijn (avond- en ochtenduren worden als 2 kalenderdagen beschouwd).

Procedure

Het college van burgemeester en schepenen moet minstens 6 weken op voorhand schriftelijk in kennis worden gesteld van de geplande organisatie. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier evenementen.