Openbaar onderzoek over het aanpassen en de ligging van waterlopen en bijkomend rangschikken van waterlopen

  • 23 juni 2020

Waarom doen we dit ?

Wanneer waterlopen een belangrijke afwateringsfunctie hebben, worden zij opgenomen in de atlas van de onbevaarbare waterlopen. In 1967 werd zo'n atlas opgesteld. Grachten met een opwaarts stroomgebied van meer dan 100 ha werden op dat moment gerangschikt als waterloop. Na een aantal aanpassingen in de wetgeving konden er later ook waterlopen gerangschikt worden omwille van andere redenen, zoals lozing van afvalwater of er een ernstige verzwaring van het debiet, bijvoorbeeld door de afwatering van een grote verharde oppervlakte.

De atlas die in 1967 opgemaakt werd, was een analoge (papieren) kaart. Een recente wijziging in de wet stelt dat er een nieuwe atlas moet worden opgemaakt, deze keer volledig digitaal. De provincie Oost-Vlaanderen moet ervoor zorgen dat de waterlopen op een correcte manier in de Digitale Atlas staan. Bij het intekenen heeft de Provincie echter vastgesteld dat voor enkele waterlopen de situatie op het terrein afwijkt van de intekening in 1967 en de later vergunde aanpassingen.
Sommige waterlopen hebben zich natuurlijk verplaatst, andere waterlopen blijken door de jaren heen te zijn omgeleid. In het kader van de opmaak van een coherente digitale atlas is het belangrijk deze situatie te regulariseren. Het kan ook zijn dat een deel van waterloop geen functie meer heeft, of dat een bepaalde gracht beter kan worden gerangschikt als waterloop omwille van algemeen belang.

De provincie Oost-Vlaanderen heeft, in samenspraak met de gemeente Destelbergen en de Polder van Belham, de aanpassingen opgelijst en aangeduid op een kaart. Dit voorstel ligt nu in openbaar onderzoek.

Wat verandert er door het verplaatsen van waterlopen of het opwaarderen van grachten naar geklasseerde waterlopen ?

Voor het ontnemen van de rangschikking van waterlopen

Als van een waterloop de rangschikking wordt ontnomen, zal de waterloopbeheerder niet meer instaan voor het onderhoud. De erfdiensbaarheidszone van 5 meter langs beide oevers van de waterloop vervalt. Het betekent wel dat dat het onderhoud vanaf nu moet gebeuren door de aangelanden.

Voor het administratief verplaatsen van waterlopen

De verplaatsingen waarover we het tijdens deze procedure hebben, gaan over waterlopen die zich natuurlijk hebben verplaatst of waterlopen die door de jaren heen blijken omgeleid te zijn. Met de verplaatsing van de waterloop op het terrein verschuift de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en de erfdienstbaarheidszone niet automatisch mee. Om problemen te voorkomen onderhield de waterloopbeheerder meestal al dit verplaatste tracé, maar eigenlijk was de juridische grond daarvoor nog niet aangepast. De aanpassing is dus vooral administratief. Op het terrein zal er weinig wijzigen.

Voor het rangschikken van waterlopen binnen de polder

Veel grachten die een belangrijke afwateringsfunctie hebben, werden vroeger reeds onderhouden door de polder. Als een dergelijke gracht gerangschikt wordt als waterloop, verandert er weinig voor de aangelanden: de polder of watering blijft de waterloop onderhouden. Hiervoor is een erfdienstbaarheidszone aangeduid rond de gracht of waterloop. Daar heeft de polder of watering recht van doorgang en zij mag er ruimingsproducten deponeren. Het onderhoud gebeurt meestal machinaal.

Bouwen van nieuwe of herbouwen van bestaande constructies binnen de onderhoudszone langsheen een polder-of wateringgracht of een gerangschikte waterloop, is in de regel niet toegelaten.

Wens je de waterloop deels te overwelven ? Voorzie je een aansluiting van hemelwater op de beek of wens je een ander werk uit te voeren in of aan de bedding van de waterloop ? Dan moet je een toelating vragen aan de waterloopbeheerder. Indien je daarvoor ook een bouwvergunning nodig heeft, worden beide procedures samen doorlopen.

Binnen de 5 m erfdienstbaarheidsstrook langsheen een gerangschikte waterloop mag er niet bemest worden.

Heb je opmerkingen bij het voorstel ?

Het openbaar onderzoek in de gemeente Destelbergen loopt van 23 juni 2020 tot 13 juli 2020 om 10u. Elke burger kan gebruik maken van zijn recht tot inspraak en een bezwaar indienen.

Indien je een opmerking hebt, gelieve aan te geven over welke waterloop het gaat. Je gebruikt daarvoor het beste het nummer dat op de kaart is weergegeven. Formuleer bondig je bezwaar. Bezwaren zijn enkel geldig indien zij de naam en het adres van de bezwaarindiener bevatten.

Voor meer informatie, kan je terecht bij

Openingsuren en contact

Nu open
14:00 - 19:00
Enkel op afspraak