Mobiliteitsplan

De gemeente Destelbergen heeft sinds maart 2016 een nieuw mobiliteitsplan, vastgesteld door de gemeenteraad.

Het mobiliteitsplan vormt dé leidraad voor de gemeente om de visie op de lokale mobiliteit de komende jaren uit te tekenen en uit te voeren. Het bevat een visie op belangrijke thema’s in de gemeente waaronder o.m. fietsbeleid, trage wegen, parkeerbeleid en openbaar vervoer. Het plan kwam tot stand in nauw overleg met o.m. de Vlaamse Overheid, provincie Oost-Vlaanderen, De Lijn en de politie.

Het nieuwe mobiliteitsplan was uiteraard niet mogelijk zonder de inspraak van de burger. Via diverse participatiemomenten met gemeentelijke adviesraden, Fietsersbond, scholen en bewoners werden heel wat suggesties verzameld en meegenomen bij de opmaak van het plan.

Het plan gaat, conform de doelstellingen van de Vlaamse overheid, uit van het STOP-principe. Bij het nemen van maatregelen en maken van keuzes dient daarbij in eerste instantie aandacht gegeven te worden aan de Stappers (= voetgangers) en de Trappers (= fietsers), vervolgens aan het Openbaar vervoer en tenslotte aan de Personenwagens. Dit betreft vaak een moeilijk evenwicht wegens diverse (soms tegenstrijdige) belangen, maar het mobiliteitsplan vormt samen met het ondertekende SAVE-charter een belangrijke houvast om verder te evolueren naar een veilige en duurzame mobiliteit. Het mobiliteitsplan blijft echter steeds een theoretisch, richtinggevend kader waarbinnen concrete maatregelen nog verder moeten uitgewerkt worden.

Hieronder de belangrijkste krachtlijnen uit het mobiliteitsplan waarop de gemeente de komende periode zal inzetten:

Het verhogen van de verkeersveiligheid

Inzetten op veilig verkeer gaat op drie manieren: blijven investeren in veilige infrastructuur, inzetten op educatie en sensibilisering en tenslotte handhaving. Hier dient speciale aandacht besteed te worden aan de schoolbereikbaarheid.

Willen we meer mensen op de fiets, dan moeten de mensen erop kunnen vertrouwen dat dit op een vlotte en veilige manier kan. Maar ook het woon-werkverkeer verdient speciale aandacht.

Versterken van de verkeersleefbaarheid

Destelbergen-Heusden is een groene, residentiële gemeente waar het verblijfskarakter primeert. Het versterken van de verkeersleefbaarheid is dan ook hét sleutelwoord doorheen het volledige plan. Ook bij nieuwe ontwikkelingen is het essentieel om de mobiliteitsimpact van in het begin mee te bekijken.

Alternatieve en duurzamere vervoersmodi aanmoedigen

De toenemende verkeersdrukte en de verdichting van de woonkernen noopt de gemeente om alternatieve en duurzamere vervoersmodi aan te moedigen. Het aanbieden van/verder blijven investeren in comfortabele en veilige fietsinfrastructuur is hierbij van essentieel belang.

De autogebruiker kunnen we natuurlijk niet verplichten, maar er moeten alternatieven aangereikt worden waardoor deze desgevallend kan kiezen voor een duurzamer verplaatsingsgedrag.