Bestuursakkoord 2019 - 2024

Dit bestuursakkoord zet de krijtlijnen uit voor het beleid binnen onze gemeente in de periode 2019-2024.

Op basis van de verkiezingsuitslag van 14 oktober 2018 werd een nieuwe bestuursploeg samengesteld, bestaande uit Open Vld en N-VA. Deze combinatie steunt op een werkbare meerderheid in de nieuw samengestelde gemeenteraad. Binnen deze context wensen wij echter steeds een constructief overleg te hanteren met alle partijen die vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad.

Open Vld levert de burgemeester, 2 schepenen en de voorzitter van de gemeenteraad.
N-VA levert 2 schepenen en de voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst.

In de totstandkoming van het bestuursakkoord heeft de beleidsploeg rekening gehouden met het 4-ogen principe. Dit betekent dat op grote beleidsdomeinen zoals ruimtelijke ordening en stedenbouw de taken onder beide coalitiepartners verdeeld worden om op die manier complementair en collegiaal te werken.

Het project- en procesmatig werken en het betrekken van de burger bij ons beleid behoren tot de fundamenten van onze werking. Onze gemeente staat voor de uitdagingen van de toekomst : de integratie van het OCMW in de gemeente neemt vorm, de klimaatuitdaging is niet gering, de druk op mobiliteit en ruimte neemt toe, en dit binnen de budgettaire context.

Het bestuursakkoord bestaat uit 5 grote delen :

  • Algemeen belang en ondersteunende diensten
  • Omgeving en ruimte
  • Economie
  • Vrije tijd en beleving
  • Welzijn en leren

Deze hoofdthema’s werden in een cluster gekoppeld aan de horizontale bevoegdheden jeugd, gezinnen, senioren en inclusief beleid (zie addendum). Op deze manier wensen wij op basis van een bevoegdheidsmatrix effecten van elk beleidsinitiatief te toetsen voor deze doelgroepen.

Dit bestuursakkoord werd afgetoetst aan de hoofdlijnen van de meerjarenplanning 2020-2025 en werd in overleg met het managementteam van de gemeente en de intergemeentelijke satellieten besproken en verder verdiept.