Wegbeschrijving      Contactpagina       Welkom

Administratieve DienstverleningOCMW Destelbergen
Kouterlaan 19, 9070 Destelbergen
Tel: 09/230.08.99
Fax: 09/231.89.90
E-mail: Administratieve Dienstverlening


VOORSTELLING VAN DE ADMINISTRATIE
De Secretaris van het OCMW: Katrijn Mertens


De Secretaris van het OCMW is het hoofd van het personeel en verzorgt de coördinatie tussen de verschillende diensten.
Zij bereidt de dossiers van de bestuursorganen voor, notuleert de verslagen en zorgt voor de uitvoering van de beslissingen.
Secretaris


De financieel beheerder van het OCMW: Tom Standaert


De financieel beheerder van het OCMW leidt de financiële dienst, is verantwoordelijk voor de administratieve organisatie en het opzetten van interne controleprocedures.
Hij staat in voor de inning van de uitgaande facturen en zorgt voor de betaling van de uitgaven die door de budgethouders zijn goedgekeurd.
Financieel Beheerder


Het Managementteam


Het managementteam bestaat uit verantwoordelijken van de activiteitencentra, de ontvanger, de preventieadviseur, de boekhouder en de secretaris:
Het managementteam ondersteunt de coördinatie van de activiteitencentra bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie.


Hoofd Sociale Dienst: Barbara Goethals


De Sociale Dienst vormt een geheel van dienstverleningen om mensen te helpen bij een of ander probleem. Soms zijn problemen complex en vragen verschillende acties.
Het hoofd van de Sociale Dienst zorgt voor de coördinatie. Haar functie is wettelijk geregeld. Zij oefent ook de functie uit van secretaris bij de vergaderingen van het Bijzonder comité voor de Sociale Dienst en geeft opdracht voor de uitvoering van de beslissingen.
Sociale dienst


De kwaliteitscoördinator van het OCMW: Kristel Philippaerts


Daarnaast behandelt het de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de activiteitencentra, alsook de interne communicatie.
De kwaliteitscoördinator vertaalt ons kwaliteitsbeleid via het kwaliteitssysteem naar de werkvloer. Dit systeem bestaat uit tal van procedures en processen van onze werking die gebundeld worden in een kwaliteitshandboek.
De dienstverleningen zullen op regelmatige basis geëvalueerd worden en waar nodig zal het handboek telkens aangepast worden.
Kwaliteit


De preventieadviseur van het OCMW: Chris Keustermans


De preventieadviseur staat de werkgever bij inzake de toepassing van de maatregelen bedoeld in de welzijnswet. Hij heeft een adviserende functie ten opzichte van de werkgever en de werknemers en vervult zijn opdracht in volledige onafhankelijkheid.
Een preventieadviseur is een wettelijk verplichte functie.
Chris Keustermans is te bereiken via preventieadviseur.


De boekhouder van het OCMW


De boekhouder werkt onder leiding van de secretaris en de ontvanger.
Zij staat in voor de contacten met leveranciers en subsidiërende overheden.
Het is de taak van de boekhouder erop toe te zien dat contracten stipt worden nageleefd en de juiste prijzen worden aangerekend.
Daarenboven formuleert zij voorstellen om op structurele wijze de kosten te drukken en de ontvangsten te verhogen.

Boekhouder